Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

SATICI

Adı-Soyadı : Didem Musaoğlu

Adresi : camili mah.  ayçiçek vadisi  1673 küme evleri L-30 d:  camili-2 / adapazarı/ Sakarya

Email: sipariş@11pazar.com


2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Sözleşme) konusunu, madde 3'te temel nitelikleri, satış fiyatı yer alan ürünün satımı, ödemesi ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

3-SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE KDV DAHİL SATIŞ FİYATI:


5- DİĞER HÜKÜMLER:

5.1- Taraflar, işbu sözleşme konusu satım ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülüklerini bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.
5.2- Alıcı, işbu sözleşmeye konu ürünü, ürünün temel niteliklerini, KDV dahil satış fiyatını, ödeme - teslim şekli ile satıma ilişkin diğer tüm bilgileri, satın alacağı ürünün sayfasından okuduğunu ve tamamını onayladığını kabul ve beyan eder.
5.3- Alıcı, işbu sözleşme ile sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunun tamamını okuduğunu kabul ve beyan eder.
5.4- Satıcı, malı/hizmeti, satışa çıkartmış olduğu ürün sayfasında belirttiği şekil, nitelik ve özelliklerde; mevcut ise garanti belgesi ve kullanım klavuzu ile teslim etmekle yükümlüdür.
5.5- Satıcı, malı/hizmeti alıcı tarafından belirlenen adrese ve teslime yetkili kılınan kişiye teslim etmekle yükümlüdür. Alıcının bildirdiği adresin eksik olması yada teslime yetkili kılınan kişinin adreste bulunmaması durumunda, teslime yetkili kılınan kişi, malı/hizmeti  kendisine bildirilen kargo şubesinden almakla yükümlüdür.Yetkili kılınan kişinin ürünü teslim almaktan kaçınması halinde kargo (gönderim ve geri dönüş) ücretinden satıcı sorumlu değildir.
5.7- Alıcının, ürünü açıkça hasarlı olduğu anlaşılır, kırık, ambalajı açılmış/yırtılmış/bozulmuş olarak teslim alması halinde, ürünün ayıplı/hasarlı olması nedeniyle sorumluluk kendisinde olacaktır.
5.9- Taraflar arasındaki her türlü iletişim ve yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında siparis@11pazar.com  yada www.11pazar.com  sitesi üzerinden yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeye konu satım nedeniyle ortaya çıkacak ihtilaflarda satıcının  sipariş@11pazar.com  ve www.11pazar.com veri tabanında bulunan kayıt, elektronik bilgi ve verilerin, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 gereğince bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


6-CAYMA HAKKININ KULLANILMASI:

6.1- Mesafeli satış sözleşmelerinde alıcı, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin satıcıya karşı cayma hakkını ileri sürebilir. Malın teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı, alıcının ürünü teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır. 
6.2- Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için, satıcıya cayma hakkı bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkı bildirimi, satıcıya ait iletişim bilgilerine gönderilerek, www.11pazar.com iade ürün sayfası/ sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.
6.3- Ürün teslim alınmadan önce, ürünün satıcıya iade edilmesi halinde iade kargo bedeli alıcıya aittir.
6.4- Cayma hakkının kullanılması halinde alıcı, kendisine ulaşan ürünün faturası, garanti belgesi, ambalajı ve tüm parçaları (varsa hediyeleri) ile birlikte hasarsız ve eksiksiz olarak satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ürünü satıcının belirleyeceği kargo firmasıyla göndermekle ve kargo bilgilerini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İade kargo bedeli, satıcıya aittir.
6.5- Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürünün bedelini iade etmekle yükümlüdür. Satıcı tarafından, alıcıyı borç altına sokan belge bulunması halinde bu belgeleri de cayma beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür.
6.6- Sözleşme konusu ürün/hizmetin aşağıda sayılan kategorilerden herhangi birine girmesi halinde taraflar, cayma hakkının kullanılamayacağını kabul ve beyan ederler:
6.6.1- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
6.6.2- Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
6.6.3- Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
6.6.4- Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
6.6.5- Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
6.6.6- Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
6.6.7- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.


7-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu ön bilgilendirme formuna esas teşkil eden ürün/hizmet nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen alt parasal sınır dahilinde alıcının mal veya hizmeti satın aldığı/ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

işbu sözleşme, alıcı ve satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilerek 04/12/2014 tarihinde elektronik ortamda kurulmuştur.